Logo

ITZALA

Oficiálny predajca VELUX®

0
Oficiálny predajca VELUX
Podmienky

Podmienky

Tento dokument predstavuje obchodné podmienky, v súlade s ktorými bude Altaterra Kft (ďalej aj „ALTATERRA“) prijímať a spracovávať Vaše objednávky produktov z tohto online obchodu. ALTATERRA je spoločnosťou registrovanou v Maďarsku pod registračným číslom 08-09-013626. Adresa  jej sídla je Malom köz 1, 9431 Fertőd, Maďarsko. Tel : +42 12 32 784 624. Jej registrované IČ DPH je SK 4020382729.

 

Tieto obchodné podmienky sú záväzné, pričom by ste si ich mali dôkladne prečítať, najmä ustanovenia týkajúce sa cien, podmienok doručenia, zodpovednosti, práva na odstúpenie/zrušenie a účinkov odstúpenia/zrušenia.

 

Tieto podmienky dopĺňajú ustanovenia príslušných právnych predpisov týkajúce sa zmlúv o dodaní výrobkov. Z uvedených ustanovení môžu pre Vás vyplývať ďalšie práva.

Ak máte v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami akékoľvek otázky alebo obavy, kontaktujte prosím ALTATERRA. Kontaktovať náš môžete na: customerservices@itzala.com.

 

V prípade, že chcete zadať objednávku, prosím prečítajte si tieto obchodné podmienky a začiarknite políčko pre potvrdenie Vášho súhlasu s týmito obchodnými podmienkami.

Zadaním objednávky potvrdzujete, že máte aspoň 18 rokov. Podmienkou pre uzavretie zmluvy s nami je, že máte aspoň 18 rokov. To znamená, že ak ste mladší ako 18 rokov, nebudeme mať voči Vám žiadny záväzok, a to ani v prípade, že Vám zašleme potvrdenie objednávky.

Vašu objednávku môžeme prijať a spracovať bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Keď však zadávate objednávku, musíte uviesť adresu na doručenie tovaru v Slovenskej republike. Nie sme povinný doručiť tovar na akúkoľvek adresu mimo územia Slovenskej republiky.

 

Zadaním objednávky akceptujete:

  • že tieto obchodné podmienky sa uplatnia na Vašu objednávku a budú tvoriť súčasť zmluvy medzi Vami a nami,
  • ceny a náklady uvedené v tomto online obchode a potvrdené v priebehu procesu objednávania,
  • že môžeme zaznamenať údaje, ktoré sa týkajú Vášho mena, adresy, telefónneho čísla a emailovej adresy, a to na účely vybavenia Vašej objednávky; pre viac podrobností prosím pozri naše Pravidlá ochrany súkromia,
  • že môžeme na účely vybavenia Vašej objednávky preniesť údaje týkajúce sa Vašej kreditnej alebo debetnej karty.

Ako budem vedieť, že moja objednávka bola prijatá?

Po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme emailové potvrdenie, ktorým Vám oznámime prijatie objednávky. Právne záväzná zmluva medzi Vami a nami vznikne v momente, keď od nás dostanete potvrdenie objednávky.

Platnosť potvrdenia objednávky z našej strany a zmluvy bude závisieť od schválenia Vašej kreditnej alebo úverovej karty (pozri nižšie časť s názvom „Aké sú možnosti platby?“). V prípade neschválenia Vašej karty žiadna zmluva nevznikne a vo vzťahu k Vám nebudeme mať žiadnu povinnosť.

Ak nedostanete potvrdenie objednávky v primeranej lehote, kontaktujte nás prosím. Budeme sa usilovať o promptné spracovanie Vašej objednávky, nie sme však zodpovedný za omeškanie spôsobené problémami alebo chybami v systémoch elektronickej komunikácie mimo našej kontroly.

Aká je cena za tovar?

Kúpna cena je cena platná v čase, keď zadáte objednávku. Cena za Vami objednané produkty, prípadné poplatky za doručenie a celková cena Vášho nákupu Vám budú vždy potvrdené počas procesu objednávania a v potvrdení objednávky. Ak sme pri oceňovaní produktov na webovej stránke urobili zrejmú chybu, nie sme viazaní nesprávnou cenou.

Aké sú možnosti platby?

Platbu možno vykonať kartami VISA, VISA Debit alebo MASTERCARD. Budete požiadaný o zadanie názvu Vašej karty, čísla Vašej karty, dátumu uplynutia platnosti a prípadného čísla vydania karty a trojmiestneho bezpečnostného čísla. Tieto údaje sa prostredníctvom vysoko úrovňového zašifrovania pošlú priamo banke s cieľom overiť, či je Vaša kreditná alebo debetná karta platná. Po schválení Vašej karty Vám emailom zašleme potvrdenie objednávky. Cena bude na účte kreditnej alebo debetnej karty zaúčtovaná okamžite po zaplatení.

Doručenie tovaru

Vašu objednávku sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr, ako to bude možné. Je našou zákonnou povinnosťou zaslať Vám produkty do 30 dní po potvrdení Vašej objednávky, podľa odhadovaného dátumu doručenia uvedeného v potvrdzujúcom e-maile, zvyčajne do 5 až 7 pracovných dní. Produkty však zašleme čo najskôr, ako to bude možné.

V prípade, že budeme v omeškaní s dodaním produktov k Vám z dôvodu udalosti mimo našej kontroly, budeme Vás o tom čo najskôr informovať a prijmeme kroky na minimalizáciu účinku omeškania. Ak tak urobíme, nebudeme neisť zodpovednosť za omeškanie spôsobené predmetnou udalosťou, avšak v prípade nebezpečenstva podstatného omeškania nás môžete kontaktovať s úmyslom zrušiť zmluvu, na základe čoho Vám budú vrátené peniaze za akékoľvek Vami zaplatené, avšak nedodané produkty. 

Medzinárodné dodanie

Naša spoločnosť v súlade s nariadením o geografickom blokovaní platným v celej EÚ dodáva výrobky aj mimo územia Slovensko do nasledujúcich krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE), Španielsko (ES), Taliansko (IT), Dánsko (DK), Írsko (IE), Česká republika (CZ), Francúzsko (FR), Nemecko (DE), Maďarsko (HU), Holandsko (NL), Poľsko (PL).

Ak si chcete kúpiť výrobok na tejto webovej lokalite a chcete ho dodať do jednej z uvedených krajín, ide o tzv. medzinárodné dodanie.  
Ak chcete objednané výrobky dodať do niektorej z vyššie uvedených krajín, musíte to špecifikovať v zadávaní objednávky. Čas dodania však môže byť v závislosti od vašej dodacej adresy dlhší a okrem poplatku za dodanie sa bude účtovať aj príplatok za medzinárodné dodanie.
Mimo územia Slovensko dodávame len výrobky, ktoré sú súčasťou nášho programu výrobkov dostupných v cieľovej krajine, čo znamená, že určité výrobky nemusia byť dostupné v určitých krajinách.


V súvislosti s platnou DPH sme povinní účtovať DPH platnú v krajine, do ktorej sa výrobky dodávajú. V prípade medzinárodného dodania sú k dispozícii rovnaké spôsoby platby ako v prípade dodania v domovskej krajine – jedinou výnimkou je dobierka, ktorú pri medzinárodnom dodaní neponúkame.
Nezávisle od krajiny dodania môžete špecifikovať fakturačnú adresu v ľubovoľnom členskom štáte EÚ. Bez ohľadu na vybratú fakturačnú adresu sa špecifické záväzky dodania našej spoločnosti vzťahujú len na vyššie uvedené krajiny.


Podmienky a záručná lehota týkajúce sa zakúpených výrobkov nezávisia od cieľovej krajiny a vždy pri nich platia zásady špecifikované na nasledujúcej stránke: ZÁRUKA A VRÁTENIE

Na postup vrátenia tovaru sa pri medzinárodnom dodaní vzťahujú rovnaké zásady vrátenia tovaru ako pri vnútroštátnom dodaní na území Slovensko , ktoré si môžete pozrieť na nasledujúcej stránke: ZÁRUKA A VRÁTENIE

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (nižšie si pozrite kontaktné údaje) o svojom rozhodnutí o odstúpení od zmluvy zaslaním jednoznačného vyhlásenia, a to ideálne na našu e-mailovú adresu: 


customerservices@itzala.com
V súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru musíte tovar zaslať na nižšie uvedenú adresu:
Altaterra Ltd.
Petofi Sandor str. 36/b.
H-9444 Fertőszentmiklós
Maďarsko


Budete musieť uhradiť priame náklady na vrátenie tovaru.
Ďalšie podrobnosti o vyššie uvedenom prípade si môžete prečítať v našich všeobecných zásadách vrátenia tovaru.

 

Vaše práva – vadné alebo nesprávne popísané produkty

V prípade, že akýkoľvek nami dodaný produkt je vadný alebo mal nesprávny popis, okrem Vašich práv podľa týchto obchodných podmienok Vám patria príslušné zákonné práva. Tovar sa považuje za vadný, ak a) nemá uspokojivú kvalitu (t. j. nespĺňa štandard, ktorý by za uspokojivý považovala rozumná osoba, a to pri zohľadnení nášho popisu tovaru, ceny a akýchkoľvek iných relevantných okolností) alebo b) nie je vhodný na konkrétny účel, na ktorý ho potrebujete a o ktorom ste nás informovali pred zadaním Vašej objednávky alebo v čase zadania Vašej objednávky).

Snažíme sa o čo najvernejšie zobrazenie farieb našich produktov. Nenesieme však zodpovednosť za možné odchýlky medzi farbami vyobrazenými Vašim počítačovým vybavením a skutočnými farbami produktov.

Vaše zákonné práva nie sú obmedzené žiadnym ustanovením týchto obchodných podmienok.

Právo na zrušenie zmluvy / výmenu– vadné alebo nesprávne popísané produkty

V prípade, že je akýkoľvek Vám dodaný produkt vadný, musíte nás o tom bez zbytočného odkladu informovať. Na to, aby sme mohli identifikovať Vašu objednávku, pri uplatňovaní svojho práva na zrušenie zmluvy prosím uveďte tieto údaje:

číslo potvrdenia objednávky,

Vaše meno a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo a emailovú adresu), a

údaje o produktoch, vo vzťahu ku ktorým chcete zrušiť zmluvu.

Budete sa môcť od nás domáhať bezplatnej výmeny vadného produktu alebo dodanie náhradného dielu potrebného pre opravu vadného produktu. Namiesto opravy vadného produktu sme vždy oprávnený ho vymeniť, pokiaľ Vám tým nevzniknú neprimerané náklady.

Bez toho, že by boli dotknuté vyššie uvedené nároky na odstránenie vád, ak je akýkoľvek Vám dodaný produkt vadný alebo mal nesprávny popis, ste oprávnený zmluvu zrušiť a domáhať sa vrátenia peňazí v plnom rozsahu.

V prípade, že porušíme zmluvu, zodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá bola predvídateľným dôsledkom porušenia zmluvy z našej strany. Strata alebo ujma je predvídateľná, ak je zjavným dôsledkom porušenia z našej strany alebo ak ste Vy aj my jej možnosť rozumne predpokladali v čase uzavretia zmluvy.

 

Účinky zrušenia zmluvy – vadné alebo nesprávne popísané produkty

V prípade, že zrušíte zmluvu (napr.  z dôvodu, že Vám dodané produkty sú vadné alebo mali nesprávny popis) a rozhodnete sa požiadať o vrátenie celkovej ceny tovaru, vrátime Vám všetky peniaze, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie.

V prípade, že zrušíte zmluvu (napr.  z dôvodu, že Vám dodané produkty sú vadné alebo mali nesprávny popis), zariadime a zaplatíme doručenie vadných produktov do našich skladov.

Náš prepravca DHL vyzdvihne váš chybný výrobok (vaše chybné výrobky)

Altaterra Ltd. posiela vymenený tovar na požiadanie zákazníka ešte predtým, ako dostane chybnú roletu alebo žalúziu. Upozorňujeme, že ste zároveň povinný spolupracovať s DHL, ako aj s Altaterra Ltd., aby sa chybný výrobok (chybné výrobky) vyzdvihli a vrátili. Ak by vyzdvihnutie zlyhalo z dôvodu nedostatočnej spolupráce zo strany zákazníka, Altaterra Ltd. si vyhradzuje právo zastaviť výmennú objednávku. V danom prípade sa miesto výmeny vyžaduje plné vrátenie, proces vrátenia sa iniciuje pri prijatí potvrdenia od DHL, že chybný výrobok bol vyzdvihnutý.

V každom prípade budete znášať zmenšenie hodnoty produktov v dôsledku akejkoľvek manipulácie s nimi iným spôsobom, ako je nevyhnutné na stanovenie ich povahy, vlastností a funkcie. Výšku tohto zmenšenia hodnoty stanovíme v súlade s nižšie uvedeným.

Záruka

Okrem vašich zákonných práv vám Altaterra Ltd poskytuje 3 (tri) roky záruky na výrobky VELUX zakúpené v tomto online obchode. Podmienky záruky v žiadnom prípade neovplyvňujú vaše zákonné práva.

Poskytujeme vám 2 (dva) roky záruky na výrobky ITZALA zakúpené prostredníctvom tohto online obchodu. Táto záruka nemá žiadny vplyv na vaše zákonné práva. 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zo zákona máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie uplynie štrnástich (14) dní po dni, v ktorom bol Vám (alebo osobe, ktorú ste poverili) doručený tovar, ktorí ste si objednali, alebo – ak zmluva zahŕňa viac produktov, ktoré ste si objednali a ktoré sme dodali samostatne – štrnástich (14) dní po dni, v ktorom bol Vám (alebo osobe, ktorú ste poverili) doručený posledný produkt.

Na to, aby ste si uplatnili právo na odstúpenie od zmluvy,  nás musíte informovať (pozri kontaktné údaje uvedené nižšie) o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to na základe jednoznačného vyhlásenia o Vašom úmysle odstúpiť od zmluvy zaslaného emailom na customerservices@itzala.com.

Na to, aby sme mohli identifikovať Vašu objednávku, pri uplatňovaní svojho práva na odstúpenie od zmluvy alebo zrušenie zmluvy prosím uveďte tieto údaje:

číslo potvrdenia objednávky,

Vaše meno a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo a emailovú adresu), a

údaje o produktoch, vo vzťahu ku ktorým chcete odstúpiť od zmluvy alebo zrušiť zmluvu.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie (t. j. v prípade, keď si uplatňujete svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu) postačí, ak oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od zmluvy (t. j. uplatníte si svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu), vrátime Vám všetky peniaze, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na doručenie. Peniaze Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr však:

  1. do štrnástich (14) dní po dni, v ktorom sme od Vás dostali vrátené akékoľvek dodané produkty, alebo
  2. (ak táto udalosť nastane skôr) do štrnástich (14) dní po dni, v ktorom nám predložíte dôkaz o tom, že ste produkty vrátili, alebo
  3. ak neboli dodané žiadne produkty, do štrnástich (14) dní po dni, v ktorom sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.

Peniaze Vám vrátime využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili pre pôvodnú transakciu, ibaže ste výslovne súhlasili s iným spôsobom; v každom prípade Vám v dôsledku tohto vrátenia peňazí nevznikne žiadna povinnosť uhradiť  akékoľvek poplatky.

Ak ukončíte zmluvu z akéhokoľvek dôvodu po tom, čo Vám boli produkty odoslané alebo ste ich dostali, musíte nám ich vrátiť. Pre ďalšie informácie o vrátení produktov nás prosím kontaktujte emailom na 
customerservices@itzala.com.

Tovar nám pošlite späť alebo nám ho odovzdajte na adrese, ktorá je uvedená nižšie:

Altaterra Ltd.

Petofi Sándor str. 36/B.

HU-9444 Fertoszentmiklós

Hungary

Produkty nám musíte vrátiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní po dni, v ktorom ste nám oznámili, že odstupujete od zmluvy. Táto lehota bude dodržaná, pokiaľ produkty zašlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich (14) dní.

V prípade, že odstúpite od zmluvy (napr. uplatníte svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu), budete musieť znášať priame náklady na vrátenie produktov.

V každom prípade budete znášať zmenšenie hodnoty produktov v dôsledku akejkoľvek manipulácie s nimi iným spôsobom, ako je nevyhnutné na stanovenie ich povahy, vlastností a funkcie. Výšku tohto zmenšenia hodnoty stanovíme v súlade s nižšie uvedeným. 

Naše odhodlanie v súvislosti s akýmkoľvek zmenšením hodnoty produktov

S cieľom určiť povahu, vlastnosti a funkciu produktov s nimi môžete manipulovať a skontrolovať ich, musíte tak však urobiť i) s náležitou starostlivosťou a ii) rovnakým spôsobom, ako by ste obvykle mohli urobiť v kamennom obchode. Akákoľvek manipulácia s produktmi alebo ich kontrola nad rámec uvedeného môže viesť k zmenšeniu hodnoty produktov, ktoré budeme oprávnení odpočítať pri vrátení peňazí, ktoré sme od Vás dostali, alebo Vám ho účtovať samostatne. Akékoľvek zmenšenie hodnoty sa stanoví v každom jednotlivom prípade. V rámci manipulácie s produktmi a kontroly produktov v zmysle vyššie uvedeného môžete otvoriť balenie a skontrolovať materiály a farby produktov s náležitou starostlivosťou, pokiaľ k otvoreniu dôjde bez poškodenia balenia. V prípade, že bude balenie poškodené, bude sa to považovať za zmenšenie hodnoty produktov. Akákoľvek montáž produktov môže tiež viesť k zmenšeniu hodnoty produktov. Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že zodpovedáte za produkty a za akékoľvek ich poškodenie, pokiaľ ich máte u seba, resp. pokiaľ nám neboli vrátené.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Zmluvy uzatvorené prostredníctvom tohto online obchodu sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a slovenské súdy majú právomoc riešiť akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci zo zmlúv, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom tohto online obchodu.

Podávanie sťažnosti

V prípade, že chcete podať sťažnosť v súvislosti s Vašim online nákupom, môžete použiť portál Európskej komisie na riešenie sporov online. Na podanie sťažnosti môžete využiť tento odkaz: http://ec.europa.eu/odr.