Zmeny v dodacích lehotách počas sviatkov - Viac sa dozviete tu
 
Logo

ITZALA

Oficiálny predajca VELUX®

0
Oficiálny predajca VELUX
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Altaterra Kft. rešpektuje a chráni vaše súkromie. V nasledujúcom dokumente si môžete prečítať informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú spôsob, akým spracúvame, ukladáme a používame vaše údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ a slovenskými zákonmi.

Spoločnosť Altaterra Ktf. zodpovedá za zhromažďovanie, ukladanie a spracúvanie vašich údajov. Niektoré informácie si od vás vyžiadame priamo, no iné informácie sa zhromažďujú automaticky. 

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo?
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, a údaje zhromaždené na našich digitálnych platformách sa použijú na získanie väčšieho množstva informácií o zákazníkoch a odosielanie relevantných oznámení a ponúk v rámci všetkých spôsobov komunikácie so spoločnosťou Altaterra Ktf.
Spoločnosť Altaterra Ktf. zhromažďuje osobné údaje na účely poskytovania produktov a informácií predajcom, distribútorom, zmluvným partnerom, zákazníkom, obchodným partnerom a na účely dodržiavania platných zákonov. Ak sa nám niekto rozhodne neposkytnúť určité osobné údaje, je možné, že s touto osobou alebo organizáciou tejto osoby nebudeme môcť obchodovať ani jej poskytovať požadované produkty alebo informácie.

Nižšie sú uvedené hlavné kategórie údajov, ktoré spoločnosť Altaterra Ktf. zhromažďuje, a hlavné účely zhromažďovania týchto údajov:

1.1 Všeobecné obchodné aktivity spoločnosti VELUX
Zhromažďujeme osobné údaje jednotlivcov, zamestnancov, dodávateľov (vrátane poskytovateľov služieb ako tretích strán), zmluvných partnerov, partnerských spoločností, agentov a zákazníckych organizácií. Tieto údaje môžu zahŕňať meno, kontaktné údaje a ďalšie informácie o osobe potrebné na účely zamestnania alebo na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

1.2 Pomoc pri vybavovaní žiadostí

Pri telefonickom, e-mailovom a poštovom kontakte s nami, prípadne pri kontakte prostredníctvom našich digitálnych platforiem sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje vrátane mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov. Tieto údaje nám umožňujú odpovedať na žiadosti o informácie súvisiace napríklad s našimi produktmi, prijatím určitého opatrenia, cenovou ponukou inštalácie produktov alebo dohodnutím servisu produktu. Tieto informácie sa môžu zverejňovať príslušným nezávislým montérom alebo predajcom, aby sme mohli zákazníkom pomôcť s ich žiadosťou alebo dohodnutím služieb, napríklad v prípade žiadosti o servis alebo cenovú ponuku. 

1.3 Existujúci a potenciálni zákazníci

Môžeme zhromažďovať osobné údaje existujúcich a potenciálnych zákazníkov vrátane mena, kontaktných údajov, údajov o platbách a kreditných kartách, údajov o úveroch a ďalších informácií, ktoré sú potrebné na obchodovanie s príslušnou osobou alebo organizáciou. Tieto informácie môžeme zverejňovať predajcom alebo nezávislým montérom na účely spracovania objednávky zákazníka vrátane dohodnutia doručenia produktov zákazníkovi alebo pomoci pri vybavovaní žiadostí.

1.4 Marketingová komunikácia 
Na základe vášho povolenia môžeme osobné údaje používať na to, aby sme vás informovali o našich obchodných aktivitách, produktoch a službách. Ak nechcete, aby sme vaše osobné údaje používali na tieto účely, alebo ak nechcete dostávať žiadne ďalšie informácie, odber nášho bulletinu môžete kedykoľvek zrušiť. Prepojenie na zrušenie odberu nájdete v spodnej časti rôznych komunikačných kanálov, prípadne môžete žiadosť o zrušenie odberu odoslať e-mailom alebo poštou.


1.5 Prieskumy určené pre návštevníkov a zákazníkov 
V rámci prieskumov zameraných na naše služby a produkty môžeme zhromažďovať osobné údaje návštevníkov našich webových lokalít alebo zákazníkov. Tieto informácie sa bez vášho povolenia nebudú používať na marketingovú komunikáciu.

1.6 Dodržiavanie zákona

Osobné údaje môžeme zhromažďovať na základe toho, čo vyžaduje alebo povoľuje zákon.
Osobné aj neosobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa považujú za dôverné a nebudeme ich predávať ani prepožičiavať tretím stranám.

2. Postup zhromažďovania informácií
Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytujete v žiadostiach o produkty, služby alebo informácie, pri registrácii v našej spoločnosti, účasti na verejných fórach či iných aktivitách na našich webových lokalitách a v aplikáciách, v rámci odpovedí na prieskumy zákazníkov alebo pri inom spôsobe komunikácie s nami. 

2.1 Používanie súborov cookie
Informácie zhromažďujeme využívaním rôznych technológií, ako sú napríklad súbory cookie. Zahŕňa to návštevy našich lokalít a aplikácií alebo používanie našich aplikácií na lokalitách či platformách tretích strán. Súbory cookie sú malé súbory, v ktorých sa ukladajú informácie o počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení určitej osoby. Subjektu, ktorý príslušný súbor cookie umiestnil do zariadenia určitej osoby, umožňujú rozpoznávať túto osobu na rôznych webových lokalitách, v rôznych zariadeniach alebo pri vyhľadávaniach. Súbory cookie možno využívať viacerými užitočnými spôsobmi. Nám a tretím stranám napríklad pomáhajú pochopiť, ktorá časť našej webovej lokality je najobľúbenejšia, pretože vďaka nim vidíme, ktoré stránky a funkcie návštevníci otvárajú a využívajú a koľko času trávia prezeraním týchto stránok.

2.2 Google Analytics

Naša webová lokalita využíva Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej uvádzané ako „spoločnosť Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej lokality. Informácie, ktoré súbor cookie vytvára o vašom používaní našej webovej lokality, sa bežne prenášajú na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA, v ktorom sa ukladajú. Ak je však na tejto webovej lokalite aktivovaná funkcia anonymizácie adresy IP, spoločnosť Google vašu adresu IP v členských štátoch Európskej únie alebo ďalších zmluvných štátoch vopred skráti, a to na základe dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len za výnimočných okolností sa na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa až tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie používania webovej lokality, na vytváranie správ o aktivitách na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej lokality a internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s ďalšími údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť v nastavení prehliadača, no upozorňujeme, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej lokality. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť zhromažďovať údaje vytvorené súborom cookie a súvisiace s používaním webovej lokality (vrátane adresy IP) a tiež spracúvať údaje, a to prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý nájdete kliknutím na prepojenie http://tools.google.com/dlpage.


3. Prepojenia na ďalšie webové lokality
Táto webová lokalita obsahuje prepojenia na ďalšie webové lokality (napríklad Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že nepodporujeme iné webové lokality ani ich obsah. Povzbudzujeme vás, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane údajov jednotlivých navštevovaných webových lokalít.

4. Poskytovanie vašich údajov ďalším spoločnostiam
Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať s výnimkou niekoľkých situácií vrátane nasledujúcich prípadov:
Spoločnosti poskytujú služby v našom mene, napríklad služby doručovania zásielok. Tieto spoločnosti smú vaše osobné údaje používať výlučne na účely, ktoré od nich vyžadujeme my alebo zákon.
Osobné údaje poskytujeme tretím stranám na zaručenie bezpečnosti našich zákazníkov, na ochranu našich práv a majetku pri plnení zákonných postupov alebo v iných prípadoch, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že zverejnenie údajov vyžaduje zákon.
Povolíte nám poskytnúť svoje osobné údaje ďalšej spoločnosti, napríklad: 
o Rozhodnete sa svoje osobné údaje poskytnúť dôsledne vybratým spoločnostiam, aby vám mohli posielať ponuky a reklamy týkajúce sa ich produktov a služieb.
o Požiadate nás o poskytnutie vašich osobných údajov na lokalitách alebo platformách tretích strán, napríklad na lokalitách sociálnych sietí.

5. Možnosti ovládania a rozhodovania o možnostiach

V rámci toho, ako spracúvame, používame a poskytujeme vaše údaje, vám do určitej miery umožňujeme tieto postupy ovládať a rozhodovať o nich. V súlade s miestnym zákonom môžete ovládať a ovplyvňovať nasledujúce situácie:
Môžete meniť svoje preferencie súvisiace s predplatným a bulletinmi.
Môžete sa rozhodnúť, či od nás chcete dostávať marketingové správy o produktoch a službách, ktoré by vás mohli podľa nášho uváženia zaujímať.
Môžete sa rozhodnúť, či máme vaše osobné údaje poskytovať ďalším spoločnostiam, aby vám mohli posielať marketingové správy o svojich produktoch a službách.
Môžete sa rozhodnúť, či chcete z rôznych reklamných sietí alebo od poskytovateľov prenosu údajov, marketingovej analýzy a ďalších služieb dostávať cielené reklamy.
Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, s cieľom opraviť nepresné alebo neúplné údaje a za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie uchovávaných údajov z našich záznamov (na čo máte právo ako osoba). 
Svoj nárok na ovládanie a rozhodovanie, prípadne na vyžiadanie prístupu k svojim osobným údajom môžete uplatniť obrátením sa na oddelenie služieb zákazníkom alebo podľa pokynov uvedených v prijatých správach. Majte na pamäti, že ak nám nepovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, možno vám nebudeme môcť poskytovať určité produkty a služby a pri niektorých našich službách nebudeme môcť zohľadniť vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétne vašich osobných údajov, ktoré spracúvame alebo uchovávame, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.


6. Zabezpečenie, integrita a uchovávanie údajov

Zabezpečenie, integrita a dôvernosť vašich informácií sú pre nás nesmierne dôležité. Práve preto sme prijali technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je chrániť informácie pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a úpravami. Z času na čas naše bezpečnostné postupy revidujeme, aby sme implementovali najnovšie vhodné technológie a metódy. Majte na pamäti, že aj napriek našej najlepšej snahe nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia ideálne ani nepreniknuteľné. Vaše osobné údaje budeme uchovávať potrebne dlhý čas na plnenie cieľov definovaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu lehotu uchovávania.

7. Prenos, ukladanie a globálne spracúvanie údajov
Podnikáme v mnohých krajinách a vaše osobné údaje môžeme na účely definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov prenášať našej sesterskej spoločnosti VELUX A/S alebo tretím stranám po celom svete. Pri každom prenose, ukladaní alebo spracúvaní vašich osobných údajov podnikneme primerané kroky na ich ochranu. Pri používaní alebo zverejňovaní osobných údajov prenesených z Európskej únie navyše dodržiavame princípy štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA definované americkým ministerstvom obchodu, používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou, implementujeme ďalšie prostriedky vyplývajúce zo zákona Európskej únie na zaručenie primeranej ochrany alebo získavame váš súhlas.

8. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov
Z času na čas môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov meniť, aby sme zohľadnili najnovšie technológie, priemyselné postupy, regulačné požiadavky, prípadne na iné účely. Na podstatné zmeny vás upozorníme, a ak to vyžaduje platný zákon, požiadame vás o vyjadrenie súhlasu.

9. Komentáre a otázky
Ak máte komentár alebo otázku týkajúcu sa týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom. Naše lokality a aplikácie môžu obsahovať prepojenia na ďalšie lokality, ktoré nevlastníme ani neriadime a nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov platné na týchto lokalitách. Povzbudzujeme vás, aby ste pri odchode z našich lokalít alebo aplikácií postupovali obozretne a prečítali si zásady ochrany osobných údajov platné na ďalších lokalitách, ktoré môžu zhromažďovať vaše osobné údaje.

V súvislosti so spôsobom, akým spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať sťažnosť. Obrátiť sa na nás môžete využitím kontaktných údajov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. Sťažnosť podaná spoločnosti Altaterra Kft musí obsahovať meno a kontaktné údaje sťažovateľa. Sťažnosť prešetríme a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak zvážite, že sa nám sťažnosť nepodarilo vyriešiť uspokojivo, môžete podať sťažnosť úradu:

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel. +421 2 32 31 32 14
Fax +421 2 32 31 32 34
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Website: http://www.dataprotection.gov.sk

10. Kontaktné údaje
Túto webovú lokalitu vlastní a prevádzkuje spoločnosť Altaterra Kft., registračné číslo 08-09-013626 so sídlom na adrese Malom Köz. 1, 9431 Fertőd, Maďarsko.  
Obrátiť sa na nás môžete písomne na adrese sídla spoločnosti uvedenej vyššie, zaslaním e-mailu na adresu customerservices@itzala.com. Tel: +42 12 32 784 624.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sme naposledy aktualizovali v máji 2018.

Spoločnosť Altaterra Kft. ukladá a spracúva vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.