Logo

ITZALA

Oficiálny predajca VELUX®

Dodanie
Priamo zo závodu VELUX k vám
0
Oficiálny predajca VELUX

Záruka a vrátenie

Záruka

Okrem vašich zákonných práv vám Altaterra Ltd poskytuje 3 (tri) roky záruky na výrobky VELUX zakúpené v tomto online obchode. Podmienky záruky v žiadnom prípade neovplyvňujú vaše zákonné práva.

Poskytujeme vám 2 (dva) roky záruky na výrobky ITZALA zakúpené prostredníctvom tohto online obchodu. Táto záruka nemá žiadny vplyv na vaše zákonné práva.


Vrátenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje záruka

Ak chcete vrátiť chybný výrobok, napíšte nám e-mail na customerservices@itzala.com a my vám vysvetlíme, čo treba urobiť.

Uvedenie čísla potvrdenia objednávky je podmienkou na vrátenie tovaru. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste pri zrušení uviedli toto číslo potvrdenia svojej objednávky, čo nám pomôže vybaviť záležitosť bez zbytočného odkladu. Číslo potvrdenia vašej objednávky je uvedené v e-maile, ktorý ste dostali bezprostredne po zakúpení výrobku alebo výrobkov v elektronickom obchode.

Bez tohto čísla potvrdenia objednávky Altaterra Ltd. nedokáže spracovať refundáciu alebo výmenu. Skutočnosť, že záručná doba neuplynula, musí preukázať koncový používateľ.


Náš prepravca DHL vyzdvihne váš chybný výrobok (vaše chybné výrobky)

Altaterra Ltd. posiela vymenený tovar na požiadanie zákazníka ešte predtým, ako dostane chybnú roletu alebo žalúziu. Upozorňujeme, že ste zároveň povinný spolupracovať s DHL, ako aj s Altaterra Ltd., aby sa chybný výrobok (chybné výrobky) vyzdvihli a vrátili. Ak by vyzdvihnutie zlyhalo z dôvodu nedostatočnej spolupráce zo strany zákazníka, Altaterra Ltd. si vyhradzuje právo zastaviť výmennú objednávku. V danom prípade sa miesto výmeny vyžaduje plné vrátenie, proces vrátenia sa iniciuje pri prijatí potvrdenia od DHL, že chybný výrobok bol vyzdvihnutý.


Právo na odstúpenie od zmluvy / zrušenie

Máte právo na odstúpenie od zmluvy v lehote štrnástich (14) dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy štrnásť (14) dní uplynie odo dňa prevzatia tovaru vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli, keď získavate fyzické vlastníctvo tovaru alebo – v prípade, že predajná zmluva sa týka viacerých tovarov, ktoré objednávate v jednej objednávke a sú dodávané nami samostatne – štrnásť (14) dní odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana iná ako prepravca a uvedená vami získali/získala fyzické vlastníctvo tovaru.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom rozhodnutí informovať (pozri kontaktné údaje nižšie) jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim vôľu odstúpiť od zmluvy (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).

Naša e-mailová adresa: customerservices@itzala.com

Pri uplatnení svojho práva na odstúpenie uveďte informácie o svojom mene a kontaktných údajoch (adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa), číslo objednávky a o tovaroch, v prípade ktorých si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, aby sme mohli identifikovať vašu objednávku.

Na splnenie lehoty na odstúpenie stačí, aby ste odoslali oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie.


Účinky odstúpenia od zmluvy/zrušenia

Ak od tejto kúpnej zmluvy odstúpite, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou vyplývajúcich dodatočných nákladov, ak si výslovne zvolíte iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Náhradu uskutočníme bez zbytočného omeškania a nie neskoršie ako

  1. štrnásť (14) dní po dni, keď od vás dostaneme späť všetok dodaný tovar alebo
  2. (ak skoršie) štrnásť (14) dní po tom, čo ste poskytli doklad, že ste vrátili tovar alebo
  3. ak nebol dodaný žiadny tovar, štrnásť (14) dní po dni, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.

Tieto platby vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak sa výslovne nedohodneme na inom spôsobe platby; v žiadnom prípade vám v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Tovar nám pošlite späť alebo nám ho odovzdajte na adrese, ktorá je uvedená nižšie:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Hungary

bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak bol tovar poslaný späť pred uplynutím lehoty štrnásť (14) dní.

Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru.

Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Ako určujeme zníženú hodnotu tovaru

Na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru zaobchádzajte s výrobkami a prehliadajte ich (i) s náležitou starostlivosťou a (ii) rovnakým spôsobom, ako by ste ich bežne prehliadali v obchode. Akékoľvek zaobchádzanie s výrobkom alebo jeho prehliadka nad rámec uvedeného môže mať za následok zníženie hodnoty tovaru, ktoré budeme oprávnení strhnúť z vašej platby pri jej vrátení z našej strany. Určenie výšky zníženia hodnoty tovaru bude posúdené v každom prípade zvlášť. Môžete otvoriť balenie a skontrolovať materiál a farbu tovaru s vynaložením náležitej starostlivosti za predpokladu, že pri otvorení nedôjde k poškodeniu škatule. Ak je škatuľa poškodená, môžete predpokladať, že hodnota tovaru bude znížená. K zníženiu hodnoty tovaru dôjde tiež pri akejkoľvek montáži výrobkov. Dovoľujeme si vás takisto upozorniť, že po dobu, čo máte tovar k svojej dispozícii až do jeho vrátenia k nám, nesiete za tovar zodpovednosť a ste zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorá na ňom vznikne.


Rozhodné právo a súdna príslušnosť

Zmluvy uzavreté v tomto online obchode sa riadia zákonmi Maďarska, pričom maďarské súdy majú výlučnú jurisdikciu v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z dohôd, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom tohto online obchodu.


Naša adresa pre vrátenie tovaru:

Altaterra Ltd.
Petofi Sándor str. 36/B.
HU-9444 Fertoszentmiklós
Hungary
tel.:+42 12 32 784 624.

fax 00 36 99 536 500

Naša e-mailová adresa: customerservices@itzala.com